Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3716
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3716
M2 Ryosuke Yamagata
M1 Sota Komaru
M1 Yasuhiro Tanabe
B4 Kazuki Ookubo
B4 Keitaro Kubota
B4 Yuki Goto
B4 Hiroto Shiratsuchi
B4 Ryotaro Mori
B4 Atsuki Yamamoto
B4 Kaketo Yoshida

Alumni is here.