Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3716
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3716
D1 Minh Tuan Pham
D1 Anh Viet Hoang
M2 Atsushi Kuraoka
M2 Shinji Tawara
B4 Shunta Arimori
B4 Daichi Kawahara
B4 Kei Sasaki
B4 Chiaki Takajo
B4 Shuhei Furukawa
B4 Rintaro Yano

Alumni is here.