Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3716
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3716
M2 Sota Komaru
M2 Yasuhiro Tanabe
M1 Hiroto Shiratsuchi
M1 Kaketo Yoshida
B4 Kazuki Okamoto
B4 Natsumi Kitazaki
B4 Kandai Kurokawa
B4 Naoyuki Shinohara
B4 Shuma Yukutake
B4 Ayumi Yamashita

Alumni is here.