Member
Title Name Contact
Professor Kazuharu Yoshizuka yoshizuka @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3281
Fax: +81-93-695-3716
Professor Syouhei Nishihama nishihama @ kitakyu-u.ac.jp
Tel: +81-93-695-3283
Fax: +81-93-695-3716
D1 Minh Tuan Pham
D1 Anh Viet Hoang
M1 Shunta Arimori
M1 Daichi Kawahara
M1 Kei Sasaki
B4 Hiroshi Ando
B4 Shohei Hamabe
B4 Yusuke Baba
B4 Koya Matsuo
B4 Kenshiro Matsumoto
B4 Ryotaro Murakami

Alumni is here.